มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้าน 2 ราย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ยู่อาศัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 2 ราย #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up