มอบป้ายบ้านช่วยเหลือผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ จังหวัดพะเยา ดำเนินการมอบป้ายบ้าน ให้แก่นาย เจริญ ภูคำ ผู้พิการในเขตตำบลห้วยยางขาม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้พิการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย…ภาพโดย ภัทรภร สักลอ
#กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up