ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของสถาบันการศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ โดยมี พระสงฆ์ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนต่างๆ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมให้ข้อมูลที่สำคัญกับทางคณะผู้ตรวจ

Facebook Comments

Scroll Up