ประชุมเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้มอบหมายให้ #สำนักปลัดอบต. ร่วมกับเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดี ตำบลห้วยยางขาม จัดประชุมครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยางขาม และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม เนื่องในการอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วย

Scroll Up