ประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565

มื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางยุพิน พรหมเสน ประธานสภาอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีสมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม 11 หมู่บ้าน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการอบต.ห้วยยางขาม เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน