ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.ห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบและปรึกษาหารือ พร้อมมอบนโยาบายการบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อทราบและดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 คน