ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 เส้นทาง ที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วม 20 คน ณ ห้องประชุมสภาบบต.ห้วยยางขาม เนื่องจากเกิดรอยแตกร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลายจุดด้วยกัน จึงประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป #งานประชาสัมพันธ์