ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม ครั้งที่ 1 /2564 ณ อาคารสโมสรม่อนหินเขียว โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม 60 คน

Scroll Up