ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม