ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตำบล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาอบต.ห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต. กำนัน เกษตรประจำตำบล พัฒนากรประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต. คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลระดับผู้บริหาร #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

 

Scroll Up