ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม

Scroll Up