ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ห้วยยางขาม

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม อำนวยการให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดอบต. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ห้วยยางขาม ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน โดยมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2571) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยยางขามและประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณาต่อไป #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน #งานประชาสัมพันธ์