ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยยางขามและประชาคมท้องถิ่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุม โดยอำนวยการให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดอบต. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยยางขาม จำนวน 17 คน ประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) จำนวน 35 คน และคณะกรรมการสนับสนันการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ห้วยยางขาม จำนวน 11 คน ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2571) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อเสนอสภาอบต.ห้วยยางขาม พิจารณาต่อไป