ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถนนคสล. จำนวน 4 เส้น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีเสถียร  เวียงลอ  มอบหมายให้นายสุขประเสริฐชัย  ไชยวงค์  รองปลัดอบต.ห้วยยางขาม รักษาราชการแทนปลัดอบต.ห้วยยางขาม  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 4 เส้น  ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งตรวจพบปัญหาการแตกร้าวในบางจุด  จึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง วิธีการในการตรวจรับงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up