ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up