ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 #งานวิเคราะห์นโยบายและแผน #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์