บวชป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง

  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านยางขาม จิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการบวชต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมตามวิธีพุทธ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยง (บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง) นำโดยคณะสงฆ์ตำบลห้วยยางขาม สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยยางขาม และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าและแหล่งต้นน้ำ #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประชาสัมพันธ์ #adminอ๋า

Scroll Up