ทำแนวกันไฟ 2566

อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า จัดโดย #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ดำเนินการจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยคอกหมู่ หมู่ที่ 2 อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม หมู่ที่ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 และอ่างเก็บน้ำห้วยบง หมู่ที่ 6 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ่ายภาพโดย…ธนกฤติ ไชยมงคล #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ติดต่อเรา