ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายลักษณ์ สิงห์ชัย บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ใช้งบประมาณจากสำนักงาน พมจ.พะเยา จำนวน 20,000 บาท โดยใช้แรงงานจากผู้นำชุมชนและราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันก่อสร้าง #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์ #admin

Scroll Up