ขอเชิญตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือผู้รับจ้าง คู่ค้า ที่ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก EIT ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยสามารถเข้าตอบแบบสอบถามผ่านทาง QR Coad (เข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) #งานนิติการ #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up