กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ สนามหน้าที่ว่าการอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักการออกกำลังการ กายเล่นกีฬา มีวินัย น้ำใจนักกีฬา รู้จักความสามัคคี พัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ โดยแบ่งสีออกเป็น 3 สี ในการนี้ นายธนกร ขัติยศ กำนันตำบลห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

ชมภาพข่าว  คลิก>>>https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1957258501035525&type=1&l=76e1002922

Facebook Comments

Scroll Up