กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามจัดกิจกรรมกลุ่มในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการอธิบายข้อกฎหมาย“สาระน่ารู้” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมทั้ง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 #งานนิติการ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up