กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดบอร์ดกิจกรรม“สาระน่ารู้” ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต #กองการศึกษา #งานนิติการ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up