การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในตำบลห้วยยางขาม ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยผู้ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่ง #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์ #adminอ๋า

Facebook Comments

Scroll Up