การรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียรร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะโดยใช้เตาเผาขยะ ในพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลห้วยยางขาม ซึ่งตัวแทนหมู่บ้าน ประกอบด้วยสมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานอสม. จำนวน 11 หมู่บ้าน เข้าร้วม โดยผลการรับฟังและแสดงความคิดเห็น มีมติเห็นด้วยในการใช้เตาเผาขยะอย่างเป็นเอกฉันท์

 

Scroll Up