การประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยได้ชี้แจงมาตรการการจัดการเรียนการสอน แนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกียวข้อง #ศพด. #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประชาสัมพันธ์ #admin

Scroll Up