การบริหารจัดการขยะ

เมื่อวัน 29-30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมผู้นำชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. อสม. และประธานกลุ่มแม่บ้านในตำบลห้วยยางขาม เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ ห้องประชุมสโมสรม่อนหินเขียว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนวันละ 45 คน #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up